1. Trang chủ /
  2. KẾT QỦA TÌM KIẾM THEO TỪ: điện ảnh

Gỡ nút thắt để công nghiệp văn hóa “cất cánh”

thứ tư, 12/10/2022 13:55 GMT+07

(PLVN) - Nhận thức được tầm quan trọng của phát triển công nghiệp văn hóa, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã xác định phát triển công nghiệp văn hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Cân nhắc khi đưa nhân vật thật lên phim

thứ năm, 22/9/2022 12:39 GMT+07

Rắc rối xoay quanh các “nguyên mẫu” ngoài đời trong bộ phim “Em và Trịnh” đã cho thấy những bài học đáng lưu tâm cho các nhà sản xuất khi làm phim liên quan đến người nổi tiếng.

Dần khẳng định vai trò của công nghiệp văn hóa

thứ sáu, 16/9/2022 11:06 GMT+07

Vừa qua, Hội thảo quốc gia “Đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 2016-2021” được tổ chức, đã đánh dấu một bước chuyển mới về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam. Đây là thời điểm các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam cần được đầu tư đúng mức, phát triển có trọng tâm để trở thành động lực, mục tiêu của sự phát triển bền vững.