1. Trang chủ /
  2. Pháp luật - Bạn đọc /
  3. Kiểm điểm tồn tại, hạn chế của tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND huyện

Kiểm điểm tồn tại, hạn chế của tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND huyện

thứ sáu, 10/11/2023 23:54 GMT+07
Kết luận việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) của UBND huyện Quảng Hòa giai đoạn 2019 - 2021, Chánh Thanh tra tỉnh Cao Bằng kiến nghị Chủ tịch UBND huyện nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những tồn tại, hạn chế của tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND huyện.
Thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa. Ảnh: Thế Vĩnh

Theo kết luận thanh tra, do có sự tập trung chỉ đạo kịp thời của cấp uỷ, chính quyền huyện Quảng Hoà, nên công tác PCTN giai đoạn 2019 - 2021 của huyện đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Bên cạnh đó, việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCTN của huyện cũng còn tồn tại, hạn chế cần phải sớm khắc phục, như: UBND huyện chưa xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh.

Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được thường xuyên, chủ yếu là thực hiện lồng ghép với các chương trình khác.

Đối với việc xây dựng thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ và mua sắm: UBND huyện không quy định chung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho tất cả các cơ quan như cấp xã mà quy định riêng đối với từng đơn vị; ban hành quyết định tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho một số là máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động chung của cơ quan, đơn vị là chưa phù hợp.

UBND huyện chưa công khai các quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng, chưa công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách hàng năm

Đối với 2 gói thầu mua sắm của UBND xã Quảng Hưng, Hồng Quang: Không công khai kết quả chỉ định thầu; biên bản bàn giao, nghiệm thu không có chữ ký của các bộ phận liên quan; thiếu tờ khai hàng hoá nhập khẩu (thông quan) đối với một số sản phẩm là hàng hoá nhập ngoại, thiếu giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hoá; hồ sơ chỉ định thầu chưa thể hiện UBND xã đã gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu…

Đối với 2 gói thầu mua sắm của UBND thị trấn Quảng Uyên: Biên bản bàn giao, nghiệm thu không có chữ ký của các bộ phận liên quan; thiếu tờ khai hàng hoá nhập khẩu (thông quan) đối với một số sản phẩm là hàng hoá nhập ngoại; còn có gói thầu UBND thị trấn không giữ lại 5% giá trị của hợp đồng để bảo đảm nghĩa vụ bảo hành…

UBND thị trấn Quảng Uyên và Phòng Kế hoạch - Tài chính huyện Quảng Hoà sử dụng chứng thư để cùng xây dựng dự toán và thẩm định dự toán gói thầu, nhưng báo cáo thẩm định giá không có các phụ lục kèm theo, do đó, công tác thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu không có thêm thông tin phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá, phân tích tính chính xác, hợp lý trong xây dựng giá gói thầu.

Việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hàng năm chưa được thực hiện đầy đủ, nội dung trong kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác còn được xây dựng chung chung, chưa cụ thể, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hàng năm chưa tổng hợp được các trường hợp cụ thể phải chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Tại cấp huyện, việc chuyển đổi vị trí được thực hiện còn hạn chế.

Một số kết luận thanh tra có nhiều nội dung, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức nhưng UBND huyện chưa lập kế hoạch thực hiện.

UBND huyện chưa báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh.

Trong việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập: Chưa lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai hàng năm theo quy định và phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai, gửi danh sách người có nghĩa vụ kê khai đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc.

Chưa lập sổ theo dõi kê khai, giao nhận bản kê khai tài sản; chưa công khai đầy đủ các bản kê khai theo danh sách người có nghĩa vụ phải kê khai hàng năm theo quy định; chưa có văn bản, tài liệu chứng minh thông báo niêm yết công khai, nội dung biên bản niêm yết chưa thể hiện có hay không ý kiến kiến nghị, phản ánh, tố cáo về các bản kê khai tài sản, thu nhập…

Trách nhiệm về các hạn chế, thiếu sót, vi phạm nêu trên thuộc Chủ tịch UBND huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành và người đứng đầu Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thanh tra huyện qua các thời kỳ, Chủ tịch UBND các xã Hồng Quang, Quảng Hưng, thị trấn Quảng Uyên và các công chức trong công tác tham mưu thực hiện các quy định về PCTN.

Chánh Thanh tra tỉnh Cao Bằng kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Quảng Hoà nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những tồn tại, hạn chế của tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND huyện trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCTN.

Áp dụng các biện pháp để khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý và thực hiện đúng, đầy đủ các quy trình, quy định về mua sắm tài sản công theo quy định. Rà soát, kiểm tra, điều chỉnh bổ sung việc ban hành các tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phù hợp với quy định.

Tiến hành kiểm điểm người đứng đầu các phòng, ban chuyên môn, chủ tịch UBND các xã, thị trấn của huyện giai đoạn 2019-2022 đã để xẩy ra vi phạm, thiếu sót đã nêu trong kết luận thanh tra, căn cứ mức độ vi phạm xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.