1. Trang chủ /
  2. KẾT QỦA TÌM KIẾM THEO TỪ: Dự thảo

Truyền thông chính sách về an ninh, trật tự trong tình hình mới

thứ năm, 24/11/2022 10:49 GMT+07

Truyền thông chính sách là hoạt động nhằm bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của người dân trong tham gia xây dựng pháp luật theo nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm củng cố, xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước về mỗi một chủ trương, chính sách mới được ban hành.

Bệnh viện tự chủ

thứ tư, 9/11/2022 10:02 GMT+07

Sau 2 năm thực hiện thí điểm tự chủ của Bệnh viện (BV) Bạch Mai và BV K (theo Nghị quyết số 33/NQ-CP), Bộ Y tế đã có báo cáo Chính phủ.