1. Trang chủ /
  2. Tăng cường tự kiểm tra ngay từ giai đoạn đầu và từng khâu trong thi hành án

Tăng cường tự kiểm tra ngay từ giai đoạn đầu và từng khâu trong thi hành án

thứ ba, 30/1/2024 22:25 GMT+07
Đây là một trong những nội dung trọng tâm mà Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu các cơ quan THADS địa phương tập trung thực hiện nhằm triển khai hiệu quả các chỉ đạo tại Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS.
Đoàn kiểm tra của Cục THADS TP HCM công bố quyết định kiểm tra tại Chi cục THADS quận 1 (ảnh minh họa, nguồn thads.moj.gov.vn)

Coi kiểm tra, tự kiểm tra là công cụ để đánh giá, giám sát

Theo đó, Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, phổ biến Công văn số 693-CV/BCSĐ đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị của Tổng cục, Cục, Chi cục tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản, Nghị quyết, Chương trình hành động của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục như: Nghị quyết của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ngành tư pháp giai đoạn 2020-2025; Chương trình hành động của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023-2026; Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021-2025...

Cùng với đó, có các hình thức thường xuyên phổ biến, quán triệt về vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra để nâng cao nhận thức trong cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan, đơn vị xác định hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra là công cụ để đánh giá, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, kiểm soát quyền lực trong hoạt động THADS; nâng cao ý thức trong chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, răn đe, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm, tham nhũng, tiêu cực xảy ra.

Tổng cục THADS yêu cầu Cục THADS phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả Công văn số 693-CV/BCSĐ nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra trong THADS. Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra, trong đó tập trung kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính; địa bàn trọng điểm, lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, có vấn đề nổi cộm. Tăng cường kiểm tra công tác phân loại án, công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, án có điều kiện thi hành nhưng trên một năm vẫn chưa thi hành xong, việc tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho Nhà nước, nhất là các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi.

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện ngay việc tổ chức tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác từ năm 2016 đến ngày 30/9/2023. Cục trưởng Cục THADS chịu trách nhiệm trước Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, trước pháp luật về kết quả kiểm tra của các cơ quan, đơn vị quản lý theo thẩm quyền; thực hiện biện pháp khắc phục vi phạm, thiếu sót phát hiện theo các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm sát.

Trường hợp, qua kiểm tra, kết luận không phát hiện sai phạm mà các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm sát kiểm tra lại phát hiện sai phạm, thực hiện không hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, đơn vị mình phụ trách thì sẽ xem xét trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả tự kiểm tra của các Cục THADS địa phương, Tổng cục sẽ báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra kết quả tự kiểm tra của địa phương.

Các Cục THADS chỉ đạo Chi cục THADS trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra theo đúng Quy chế kiểm tra trong THADS; tổ chức tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác; tăng cường tự kiểm tra ngay từ giai đoạn đầu và từng khâu của quá trình THADS của Chấp hành viên, hạn chế tối đa việc để xảy ra các vi phạm. Tăng cường phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân để kiểm sát ngay những vụ việc liên quan đến thẩm định giá, bán đấu giá tài sản THADS trước khi đưa ra bán đấu giá.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm trong THADS, THAHC, kế hoạch kiểm tra hàng năm trong Hệ thống THADS và các nhiệm vụ kiểm tra được phân công. Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo là đầu mối tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế kiểm tra trong THADS; khẩn trương rà soát việc thực hiện Quy chế kiểm tra, chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung trong Quý II năm 2024, đảm bảo tính khả thi, đồng bộ. Chủ trì tham mưu tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong toàn Hệ thống THADS về công tác kiểm tra, tự kiểm tra, nhất là những tồn tại, hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong các kết luận kiểm tra. Xử lý nghiêm các vi phạm; theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm sát.

Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục biện pháp chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện không hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra; cũng như có hình thức xử lý nghiêm các cá nhân để xảy ra vi phạm tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi.